కస్టమరు తన వాహనాన్ని విక్రయించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

కస్టమరు మరొక వ్యక్తికి వాహనాన్ని విక్రయిస్తే, బీమా కొనుగోలుదారు పేరుతో బదిలీ చేయవచ్చు. కొనుగోలుదారు (బదిలీ చేయించుకొను వారు) తన పేరుతో వాహనం యొక్క బదిలీ తేదీ నుండి 14 రోజుల్లో మాకు బీమా బదిలీ కోసం దరఖాస్తు చేయాలి. కస్టమరు ఈ పాలసీ ప్రకారం ఇంకొక ప్రైవేట్ కారుని ప్రత్యామ్నాయంగా కోరుకుంటే, ఈ పాలసీ కొనుగోలుదారుకు బదిలీ చేయబడదు. కొనుగోలుదారు (బదిలీ) తాజా బీమాని కొనుగోలు చేయాలి.


Download Motor Policy

Feedback