ఇన్సూర్డ్ యొక్క అర్థం ఏమిటి?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ఇన్సూర్డ్ అంటే పాలసీదారుడు లేదా నష్టం జరిగినపుడు క్లెయిమ్ ద్వారా రక్షించబడే వ్యక్తిని సూచిస్తుంది.


Download Motor Policy

Feedback