లోడింగ్ అంటే ఏమిటి? మీరు దీనికి చార్జ్ వసూలు చేస్తున్నారా? ఎంత లోడ్ ఉంటే ఛార్జ్ చేయబడుతుంది?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

లోడింగ్ అనేది అదనపు ప్రీమియం. పాలసీ వ్యవధిలో క్లెయిమ్స్ అనుభవం ప్రతికూలంగా ఉంటే బీమా పాలసీ పునరుద్ధరణ సమయంలో విధించబడుతుంది.


Download Motor Policy

Feedback