కవరేజ్ మొత్తం అంటే ఏమిటి?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

కవరేజ్ మొత్తం అంటే బీమా కవరేజ్ సందర్భంలో చెల్లించవలసిన గరిష్ట మొత్తం. దీనిని "మొత్తం బీమా" మరియు "మొత్తం హామీ" అని కూడా పిలుస్తారు. పాలసీ యొక్క ప్రీమియం మీరు ఎంపిక చేసిన కవరేజ్ మొత్తం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.


Download Motor Policy

Feedback