మోటారు పాలసీ కవరేజిలు ఏమిటి?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

మీ వాహనానికి సహజంగా జరిగే నష్టం - మీ కారు లేదా దాని వస్తువులకు కవరేజ్ పరిధిలో నిర్వచించిన ప్రకృతి మరియు మానవులు సృష్టించిన విపత్తుల కారణంగా జరిగిన నష్టానికి లేదా డామేజిని ఈ పాలసీ మీకు కవర్ చేస్తుంది

(I) వ్యక్తిగత ప్రమాదానికి కవర్ - మోటారు బీమా వాహనం యొక్క యజమానులకు వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా ని అందిస్తుంది, వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా రూ.2 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

మీరు ప్రయాణీకులకు వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా కోసం కూడా ఎంచుకోవచ్చు. గరిష్టంగా రూ.2 లక్షలు వరకు కవరేజ్ వర్తించును.

థర్డ్ పార్టీ చట్టపరమైన బాధ్యత - ఈ పాలసీ వాహన యజమాని యొక్క చట్టపరమైన పరిహారాన్ని చెల్లించడానికి బాధ్యత వర్తిస్తుంది:

  • థర్డ్ పార్టీ వ్యక్తికి మరణం లేదా శారీరక గాయం.
  • థర్డ్ పార్టీకి జరిగే ఆస్తి నష్టం.

థర్డ్ పార్టీ మరణం లేదా గాయాలకు కవరేజ్ అపరిమితంగా ఉంటుంది. మరియు థర్డ్ పార్టీ ఆస్తికి నష్టం కవరేజ్ బాధ్యత వాణిజ్య వాహనం మరియు ప్రైవేటు కింద రూ.7.5 లక్షలు మరియు స్కూటర్లు/ మోటార్ సైకిల్ కోసం రూ.1 లక్ష ఉంటుంది.


Download Motor Policy

Feedback