వ్యక్తిగత ప్రమాదం పాలసీలో భాగమా?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

అవును. మరణం, శాశ్వత మొత్తం మరియు పాక్షిక వైకల్యం. తాత్కాలికంగా వైకల్యత అన్నియు కవర్ చేయబడతాయి.


Download Motor Policy

Feedback