వాహన బీమా కలిగి ఉండటం భారతదేశం లో తప్పనిసరా?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

అవును, భారతదేశంలో వాహన బీమా తప్పనిసరి. తప్పనిసరిగా లయబిలిటీ బీమా కలిగి ఉండటం, మోటారు వాహనాల చట్టం, 1988 యొక్క చట్టబద్ధమైన అవసరం. అయితే, మీ ఆర్థిక బాధ్యతను పరిమితం చేయడానికి మేము సమగ్ర విధానాన్ని సిఫార్సు చేస్తున్నాము.


Download Motor Policy

Feedback