எனக்கு ஏன் காப்பீடு தேவை?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

காப்பீடு என்பது எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நிகழ்வதற்கு வழங்கப்படும் இழப்பீடு ஆகும். காப்பீட்டு திட்டங்கள் ஆபத்துகளை தனிப்பதுமட்டுமல்லாமல், நிதி சுமைகளை குறைப்பதற்கு ஏதுவாக நிதி சலுகைகள் வழங்குவதன் மூலம் உங்களுக்கு உதவுகிறது. 

விபத்துகள் ... நோய் ... தீ விபத்து ... நிதி பத்திரங்கள் என்பது நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயங்கள்.இதுபோன்ற எதிர்பாராத சம்பவங்களுக்கு பொது காப்பீடு உங்களுக்கு மிகவும் தேவையான பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. ஆயுள் காப்பீடு போலல்லாது, பொது காப்பீடு உங்களுக்கு லாபத்தை வழங்குவதற்கானது அல்ல, ஆனால் அது எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவதற்காகும். சில பாராளுமன்ற சட்டத்தின் கீழ், மோட்டார் காப்பீடு மற்றும் பொதுப் பொறுப்பு காப்பீடு போன்ற சில வகையான காப்பீடு கட்டாயமாக்கபட்டுள்ளது.


Download Motor Policy

Feedback