இப்கோ-டோக்கியோ பொது காப்பீட்டு நிறுவனம் யாருடையது?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

இப்கோ-டோக்கியோ, இந்திய விவசாயிகள் உர கூட்டுறவு (IFFCO) மற்றும் மற்றும் ஜப்பானின் பட்டியலிடப்பட்ட மிகப்பெரிய  காப்பீட்டுக் குழுவான டோக்கியோ மரைன் மற்றும் நிக்கிடோ ஃபயர் குழு இடையேயான கூட்டு ஸ்தாபனமாகும். இப்கோ-டோக்கியோ பொது காப்பீட்டு நிறுவனம் இந்தியா முழுவதும் 63 'வியாபார உத்தி கிளைகளை(SBU's) கொண்டுள்ளது.  மேலும் 120 க்கும் மேற்பட்ட பக்கவாட்டு பரவல் மையங்கள்(LSCs) மற்றும் 255 காப்பீடு மையங்கள்(BK) கொண்டு பெரிய பிணைப்பை கொண்டுள்ளது.


Download Motor Policy

Feedback