ஒப்புதல் எப்போது தேவைப்படுகிறது ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ஒப்புதல் என்பது காப்பீட்டில் செய்யப்படும் ஒப்புதல் மாற்றத்தின் எழுதப்பட்ட சான்றாகும். இது ஒப்பந்த விதிகளின் படி மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய ஆவணமாகும். ஒப்பந்தத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தால், ஒப்பந்தத்தில் மாற்றத்தை அமல்படுத்த வாடிக்கையாளர் வாகன காப்பீடு நிறுவனத்தை அணுக வேண்டும். இது ஒரு ஒப்புதலின் மூலம் செய்யப்படுகிறது.

கூடுதல் நன்மைகள் மற்றும் தேவைகளை வழங்க (எ.கா., ஓட்டுனரின் சட்டபூர்வ பொறுப்பு) அல்லது கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க (எ.கா., விபத்து சேத பாலிசி பிடித்தம்) பாலிசியை வெளியிடும்போது ஒப்புதல் வழங்கப்படலாம். அந்த ஒப்புதலின் வார்த்தைகள் அட்டவணையில் வழங்கப்படுகின்றன. முகவரியின் மாற்றம், பெயர் மாற்றம், வாகனத்தின் மாற்றம் போன்ற மாற்றங்களை பதிவு செய்வதற்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்படலாம்.


Download Motor Policy

Feedback