வாடிக்கையாளர் தனது வாகனத்தை விற்கும்போது என்னவாகும்?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

வாடிக்கையாளர் வாகனத்தை வேறொரு நபரிடம் விற்றுவிட்டால், வாங்குபவரின் பெயரில் காப்பீடு மாற்றப்படும். வாங்குபவர் (பெறுபவர்) வாகனத்தை தன பெயருக்கு மாற்றிக்கொண்ட 14 நாட்களுக்குள், காப்பீடு பெயர்மாற்றம் செய்ய எங்களிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.வாடிக்கையாளர் இந்த காப்பீடை தன் பெயரிலுள்ள வேறு காருக்கு மாற்ற விரும்பினால், வாங்குபவருக்கு காப்பீடு மாற்றப்படாது. வாங்குபவர் (பெறுபவர்) ஒரு புதிய காப்பீட்டை வாங்க வேண்டும்.


Download Motor Policy

Feedback