எழுத்துறுதி என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ஆபத்துகள் எழுத்துறுதி என்பது, முடிவு எடுப்பதற்கான அடிப்படையில் பொருள் உண்மைகளை கருத்தில் கொள்வது.அபாயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதா அல்லது அவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டால் அவற்றின்  பிரீமிய விகிதம் என்ன என்பது போன்றவை.


Download Motor Policy

Feedback