பயண காப்பீடு என்றால் என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

இந்தியாவின் பயண காப்பீட்டு திட்டம் சர்வதேச மருத்துவ செலவுகள் மற்றும் பயணம் தொடர்பான காப்பீட்டு தேவைகள் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. பயண தாமதங்கள், பயண குறுக்கீடுகள், பயணம் ரத்து மற்றும் பயண தொடர்புடைய சிக்கல்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், இது உங்கள் பயணத்தின் போது ஏற்படும் மருத்துவ மற்றும் பயண தொடர்பான அவசர கால மருத்துவ செலவுகளுக்கு காப்பீடு வழங்குகிறது. சில திட்டங்கள் உங்கள் பயணத்தின் தொடர்பான ஆலோசனை, மருத்துவ அவசர காலத்தின் போது உங்கள் வீடு அல்லது மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லுதல், பணம், விலையுயர்ந்த பொருட்கள் அல்லது பயண ஆவணங்கள் இழப்பு அல்லது திருட்டில் போகும் போது, அவசர பணஉதவி அல்லது உதவி முதலிய சேவைகளை வழங்குகின்றன.


Download Motor Policy

Feedback