பயண காப்பீடு திட்டத்தை இணையத்தில் வாங்குவதற்கான செயல்முறை என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

பயண காப்பீட்டை இணையத்தில் வாங்குவது மிக எளிதானது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம், எங்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி, உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை உள்ளிட்டு, உங்கள் கடன் / பற்று அட்டை பயன்படுத்தி வாங்கலாம். பரிமாற்றம் பாதுகாப்பான வலைப்பக்கத்தில் செய்யப்படுவதால், உங்கள் கடன் அட்டை பற்றிய தகவல் பாதுகாக்கப்படும்.


Download Motor Policy

Feedback