மோட்டார் காப்பீடு வழங்கும் பாலிசி காலம் என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

அனைத்து மோட்டார் காப்பீடுகளும் பன்னிரண்டு மாத காலத்திற்கு வழங்கப்படும் வருடாந்திர பாலிசியாகும். ஒரே தேதியின் கீழ் அனைத்து புதுப்பித்தல்களும் கொண்டு வரவோ அல்லது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வசதியாக வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும்,தகுந்த அதிகாரியின் ஒப்புதலுடன் 12 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்திற்கு நீட்டிப்பு அனுமதிக்கப்படலாம். அத்தகைய நீட்டிப்புகளுக்கு கூடுதல் பிரீமியம் கட்ட வேண்டும். 12 மாதங்களுக்கும் குறைவான பாலிசி, குறுகிய கால அடிப்படையில் கணக்கிட்டு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியின் ஒப்புதலுடன் வழங்கப்படும்.


Download Motor Policy

Feedback