இழப்பீடு இல்லா வருடத்திற்கான போனஸ்(NCB) என்றால் என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

  ஒரு இழப்பீடு இல்லா வருடத்திற்கான போனஸ்(NCB) என்பது கார் காப்பீட்டின் பாலிசி காலத்தில் பாலிசிதாரர் இழப்பீடு ஏதும் கோராத பட்சத்தில் காப்பீடு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு தள்ளுபடி ஆகும். பொதுவாக இது கார் காப்பீட்டின்  இழப்பீடு இல்லாத முதல் பாலிசி காலத்தில் 20%-ஆக தொடங்கி அதிகபட்சமாக 50% வரை செல்கிறது.


Download Motor Policy

Feedback