பிரிமியம் என்றால் என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

பிரிமியம் ஒரு காப்பீடு வாங்குவதற்கு செலுத்தப்படும் தொகையை குறிக்கிறது. பிரிமியம்  செலுத்துதல் என்பது  மாதாந்திரம் முதல் காலாண்டு வரை ஆண்டுதோறும் மாறுபடும் அல்லது பிரிமியம் ஒரு முறை கட்டணமாக இருக்கலாம்


Download Motor Policy

Feedback