ஒரு வருடத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இழப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

பாலிசி காலத்தில் எத்தனை இழப்பீடுகள் வேண்டுமானாலும் அனுமதிக்கப்படும். இருப்பினும்,பாலிசியின் கீழ் காப்பீடு தொகையே அதிகபட்ச வரம்பாகும்.


Download Motor Policy

Feedback