கூடுதல் பிரீமியம் (Loading) என்றால் என்ன? இதை நீங்கள் வசூலிப்பீர்களா? எவ்வளவு அதிகபட்ச தொகை வசூலிக்கப்படலாம்?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

கூடுதல் பிரீமியம்(Loading)  என்பது பாலிசி காலத்தின் போது இழப்பீடு அதிகமாக இருந்தால், பாலிசி புதுப்பித்தல் நேரத்தில் செலுத்தப்படும் தொகையாகும் ஆகும்.


Download Motor Policy

Feedback