பாலிசிதாரர் நிர்ணயிக்கும் மதிப்பு(IDV) என்றால் என்ன?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

IDV என்பது, காப்பீடு செய்பவர் தெரிவிக்கும் தொகையை குறிக்கின்றது, இது வாகனத்தின் காப்பீட்டுத் தொகையாக கருதப்படுகிறது. வாகனத்தின் IDV என்பது உற்பத்தியாளர்களின் பிராண்ட் மற்றும் மாடலின் பட்டியலிடப்பட்ட விற்பனை விலையிலிருந்து வாகனத்தின் வயதின் அடிப்படையிலான மதிப்பிழப்பை கழித்து கிடைக்கும் தொகையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும்.


Download Motor Policy

Feedback