நான் பாலிசியை ரத்து செய்தால் என்னவாகும்?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

நீங்கள் பாலிசியை ரத்து செய்தால், பாலிசி ரத்து செய்யப்படும் நாளிலிருந்து உங்களுக்கு பலன்கள் வழங்கப்பட மாட்டாது. கூடுதலாக,குறுகிய காலத்தில் ரத்துசெய்த விகிதங்களின் படி பிரீமிய தொகை உங்களுக்கு திருப்பி அளிக்கப்பட வேண்டும். பாலிசி ஆவணத்தில் உள்ள ஒப்பந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் நீங்கள் இதனை காணலாம்.


Download Motor Policy

Feedback