காப்பீட்டின் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச கால அளவு யாவை?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

மருத்துவ காப்பீடு என்பது பொது காப்பீடு பாலிசிகள் போன்றதாகும் வழக்கமாக ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், சில நிறுவனங்கள் இரண்டு வருட காப்பீடு திட்டங்களை வழங்குகின்றன. உங்கள் காப்பீடு முடிவடையும் தருணத்தில் நீங்கள் புதுப்பிக்க வேண்டும்.


Download Motor Policy

Feedback