மருத்துவ காப்பீட்டை வாங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் யாவை?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

மருத்துவ காப்பீட்டை வாங்குவதற்கு எந்த ஆவணங்களும் தேவையில்லை. காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் TPA வின் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து தற்போது, பான் அட்டை அல்லது ID ஆதாரம் கூட தேவையில்லை. இழப்பீடை சமர்ப்பிக்கும் நேரத்தில் அடையாள சான்றிதழ் போன்ற ஆவணங்களை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.


Download Motor Policy

Feedback