இந்தியாவில் வாகன காப்பீடு கட்டாயமானதா?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ஆமாம், வாகன காப்பீடு இந்தியாவில் கட்டாயமாகும். கட்டாய பொறுப்பு காப்பீடு என்பது மோட்டார் வாகனங்கள் சட்டம் 1988 இன் கீழ் ஒரு சட்டபூர்வமான தேவையாகும். எனினும், உங்கள் நிதி பொறுப்புகளை குறைக்க ஒரு விரிவான பாலிசியை  நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.


Download Motor Policy

Feedback