இணையத்தில் பயண காப்பீடு வாங்கும்போது நான் எவ்வாறு பணத்தை சேமிக்க முடியும்?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

எங்கள் 5 வேறுபட்ட திட்டங்களிலிருந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் எப்போதும் பணத்தை சேமிக்க முடியும். உங்கள் செலவுத்திட்டம் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாலிசிகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செல்ல வேண்டியிருந்தால், வருடாந்திர பல-பயண காப்பீடு திட்டம் சிறந்தது.


Download Motor Policy

Feedback