மருத்துவ காப்பீடானது ஆயுள் காப்பீடு போன்றதா?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

இல்லை. உங்களுக்கு அகல மரணம் அல்லது வேறேதேனும் நேர்ந்தால், உங்கள் குடும்பம் (அல்லது உங்களை சார்ந்திருப்பவர்களை) நிதி இழப்பிலிருந்து ஆயுள் காப்பீடு பாதுகாக்கிறது. பாலிசிதாரரின் இறப்புக்கு பின் அல்லது காப்பீடு முதிர்ச்சி பெற்ற பின்னரே காப்பீட்டு தொகை வழங்கப்படும். மருத்துவ காப்பீட்டானது, நீங்கள் நோய் அல்லது காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டால், உடல்நலக்குறைவு / நோய்களுக்கு நீங்கள் மேற்கொள்ளும் செலவுகளுக்கு (சிகிச்சை, நோயறிதல் போன்றவை) இழப்பீடு வழங்குகிறது. காப்பீடு முதிர்ச்சிபெறும் போது காப்பீட்டு தொகை வழங்கப்பட மாட்டாது. மருத்துவ காப்பீடு ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.


Download Motor Policy

Feedback