மருத்துவ காப்பீடு கீழ், இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்கு இழப்பீடு உண்டா?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

அடிப்படை மருத்துவ காப்பீட்டின் கீழ், இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்கு காப்பீடு இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவ இல்லங்களில் அலோபதி சிகிச்சைகளுக்கு மட்டுமே காப்பீடு உண்டு.


Download Motor Policy

Feedback