ਦਾਅਵੇ

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪੀਐਚਐਮ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਹੈ

ਪੈਰਾ ਮਾਊਂਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੇਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ
ਯਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
ਇਲਾਇਟ ਆਟੋ ਹਾਊਸ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਲ
54-ਏ, ਐਮ. ਵਾਸੰਜੀ ਰੋਡ
ਚਕਾਲਾ ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂਰਬ), 
ਮੁੰਬਈ-400093 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 00 91 22 40004216 / 40004219
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1 866 978 5205 (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ) 
ਫੈਕਸ: 00 91 22 67021259 / 260
ਈ.ਮੇਲ: travelhealth@phmglobal.com
 

 ਇਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ-0091 22 67515551

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੇਠਲੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 

Originating Country

International Access Code (+)

UIFN number

Australia 11 800-80008400
Austria 0 800-80008400
Belgium 0 800-80008400
China 0 800-80008400
Denmark 0 800-80008400
Finland 990 800-80008400
France 0 800-80008400
Germany 0 800-80008400
Hong Kong 1 800-80008400
Hungary 0 800-80008400
Ireland 0 800-80008400
Israel 14 800-80008400
Italy 0 800-80008400
Japan 001-010 800-80008400
Japan 0033-010 800-80008400
Japan 0061-010 800-80008400
Japan 0041-010 800-80008400
S.Korea 1 800-80008400
S.Korea 2 800-80008400
Malaysia 0 800-80008400
Netherlands 0 800-80008400
New Zealand 0 800-80008400
Norway 0 800-80008400
Philipines 0 800-80008400
Portugal 0 800-80008400
Singapore 1 800-80008400
Spain 0 800-80008400
Sweden 0 800-80008400
Switzerland 0 800-80008400
Thailand 1 800-80008400
UK 0 800-80008400

Way to dial a UIFN number from the originating country

The international access code + UIFN number
For example if the ITU UIFN number is 800 80008400, the way this number is dialled is 
international access code + 800 8000 8400.
For e.g.: The international access code for Australia is 0011, so the above number will be 
dialled as 0011 800 8000 8400 from Australia


Download Motor Policy

Feedback