ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਬੜ ਦੀ ਲਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਲੈਂਟ ਤੇ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback