ਮੈਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਬੀਮਾ ਅਣਪਛਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੁਰਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਰਘਟਨਾ...ਬਿਮਾਰੀ....ਅੱਗ....ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਖਿਆਂਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਰਨਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback