ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਣ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਇਹ ਆਈਆਰਡੀਏ (ਬੀਮਾ ਰੇਗੂਲੇਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਪੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


Download Motor Policy

Feedback