ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਟੌਤੀਯੋਗ) ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੇ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback