ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਜੋਖਮ ਦੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਤੇ।


Download Motor Policy

Feedback