ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਆਰੰਭਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।


Download Motor Policy

Feedback