ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਆਨ?ਲਾਈਣ ਲੈ ਕੀ ਢਂਗ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਆਨ?ਲਾਈਣ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬ-ਸਾਇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਾ ਦਵੋ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੈਡਿਟ/ਡੇਬੀਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback