ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਰ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਤੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback