ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback