ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ


Download Motor Policy

Feedback