ਲੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਹੈ


Download Motor Policy

Feedback