ਆਈਆਰਡੀਏ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਆਈਆਰਡੀਏ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback