ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੀਮਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਬੀਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback