ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਆਮ ਹਸਪਟਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ।

ਜਦਕਿ, ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਪੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback