ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਏਜੰਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।


Download Motor Policy

Feedback