ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਨੀ ਰਕਮ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ "ਸਮ ਇੰਸ਼ਇਓਰਡ" ਅਤੇ "ਸਮ ਅਸਿਓਰਡ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback