ਇੱਕ ਕਵਰ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਬਿਮਾਯੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨੋਟ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਵਰ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਰ ਨੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback