ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਹ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਗਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਹੌਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।


Download Motor Policy

Feedback