ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ- ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

(i) ਨਿੱਜੀ ਘਟਨਾ ਕਵਰ- ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ।
  • ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ/ਵਾਹਨ ਸਾਇਕਲ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।


Download Motor Policy

Feedback