ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback