ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਟੀਪੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback