ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 15,000 ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 20,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਦਿੱਖਾਉਣੇ ਹਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ 80D ਦੇ ਗੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 80c ਦੇ 1, 00,000 ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਹਨ)।


Download Motor Policy

Feedback